ลงทุนระยะสั้น นักลงทุนระยะสั้น เป็นนักลงทุนประเภทเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคา

ลงทุนระยะสั้น นักลงทุนระยะสั้น เป็นนักลงทุนประเภทเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาลงทุนระยะสั้น นักลงทุนกลุ่มนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อขายของหุ้น เป็นหลัก ทำให้พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนกลุ่มนี้จะมีการซื้อขายเร็วและบ่อยครั้ง ลงทุนระยะสั้น.

ลงทุนระยะสั้น

ลงทุนระยะสั้น ไม่ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งยาว จึงทำให้การกำหนดจุด Stop Loss (จุดตัดขาดทุน) ค่อนข้างเร็วมาก นักลงทุนกลุ่มนี้จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหากเกิดการผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ ก็จะ Stop Loss ทันที เช่น กำหนดตัดขาดทุน 2-3 เปอร์เซ็นต์

เงินทุนระยะสั้น หมายถึง เงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีระยะการชำระคืนภายใน 1 ปี การจัดหาเงินทุนระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ เมื่อธุรกิจกู้ยืมมาใช้ในการผลิตสินค้าขาย เมื่อธุรกิจขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะมีลูกหนี้กรค้าเกิดขึ้น และในกรณีที่ธุรกิจขายสินค้าไม่หมดก็จะมีสินค้าคงเหลือเกิดขึ้น เมื่อธุรกิจสามารถเร่งรัดการเก็บหนี้ได้ และขายสินค้าออกไปได้ก็จะได้เงินสดมาชำระหนี้ระยะสั้น
ผลประโยชน์กิจการได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ หรือเงินปันผล ให้ลงบัญชีเมื่อได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนั้น  ลงทุนระยะสั้น.